Practice your English in context. Learn. Read. Listen. Pronounce. Play games...

Help

DEPARTAMENTO DE INGLÉS I.E.S. Plurilingüe “RAFAEL DIESTE”
Criterios de calificación.
O alumnado deberá entender a avaliación como un medio de valoración continuada dos seus traballos nas destrezas e o dominio lingüístico. A avaliación consta das probas que se realiza según un calendario ao longo de cada trimestre previo ás sesións de avaliación e a observación no desenvolvemento das clases. A avaliación na materia de lingua inglesa é continua. O coñecemento dunha lingua é progresivo, polo tanto, aprobando a última avaliación, terá o curso aprobado. Non haberá probas de recuperación.
A) As probas que se realizarán por avaliación medirán as capacidades e os progresos en gramática-vocabulario e nas catro destrezas seguintes:
 • Gramática-vocabulario-funciones(GRAMMAR-VOCABULARY-FUNCTIONS): [10p]
 • Exercicios específicos para comprobar que os contidos gramaticais e de vocabulario do trimestre son asimilados.
 • Comprensión oral (LISTENING): [10p] Exercicios de comprensión oral dun texto ou conversa que se escoita, dictados. Valorarse especialmente a comprensión, aínda que a expresión non sexa gramaticalmente correcta.
 • Comprensión escrita (READING): [10p] Avaliarase por medio de distintos tipos de textos que traten temas vistos ao longo do trimestre con diferentes tipos de exercicios de comprensión e os controles de lectura das novelas propostas según os cursos. Valorarse especialmente a comprensión, aínda que a expresión non sexa gramaticalmente correcta. 80% reading + 20% as lecturas obrigatorias.
 • Expresión escrita (WRITING):  [10p] Exercicios de redacción ou comentario escrito sobre temas traballados no trimestre.
 • Expresión oral (SPEAKING): [10p] Exercicios de conversa: diálogos, exposicións, lecturas para comprobar pronunciación. Se computan sempre que se fagan*', se non é en cada trimestre, alomenos será a final de curso.
En todas estas probas o alumnado deberá demostrar que asimilou os recursos lingüísticos traballados nas clases. Os exercicios sempre serán semellantes aos que foron traballados nas clases. Haberá alomenos unha proba de cada unha das destrezas e un exame de gramática-vocabulario por avaliación (*'agás a proba de Speaking, alomenos a final del curso).

A cualificación que se outorgará aos alumnos en cada avaliación obterase a partir de:
- As probas das catro destrezas e de grámatica-vocabulario teñen como nota máxima un 10. Non se poderá deixar ningunha destas probas en branco, hai que cumprimentar un mínimo en cada unha delas (2). A media aritmética das probas de cada destreza e de gramática-vocabulario serán o 70% (7 puntos)*'' da nota final. (*''media sobre 10 x 0'7).
2- O 30% restante obterase das observacións recollidas polo profesor nas probas de destrezas orais e escritas e o desenvolvemento das clases. 

Observacións do desenvolvemento das clases:
Oralidade: [10%- 1p]
- Valorarase a capacidade do alumno para participar en diálogos practicados ao longo do trimestre, manter unha conversa sobre temas tratados nas clases, sendo capaces de manifestar opinións, narrar, dar explicacións, role-plays, presentacións... Nos niveis superiores a proba pode consistir nunha presentación ou na exposición oral dun tema cultural ou relacionado coas materias CLIL (música, tecnoloxía e/ou educación física) e /ou descripción de fotografías. [0'55]
- Pronunciar sons traballados ao longo do trimestre, e a entoación na lectura. [0'25]
- Valorar o uso do inglés por parte do alumnado como vehículo de comunicación na clase e a súa habilidade para falar. [0'2]

Deberes e traballos: [10%- 1p]
A valoración que o profesor fai do traballo diario, deberes:
Presentación das produccións escritas con precisión, claridade, corrección. [0'5]
- Presentación e realización dos exercicios prácticos de deberes que se propoñan. [0'5]

Aspectos xerais:  [10%- 1p]
- A asistencia ás clases con normalidade-puntualidade, xustificación das faltas de asistencias. Non abandonar a materia. Traer os materiais necesarios para as clases, coidalos seus e os doutros. 
Actitude positiva para aprender. Esforzo, interés e traballo diario. 
-  Participación activa nas clases. 
- Orde, correcta ortografía e limpeza. Elaboración de proxectos ou traballos especiais (Semana Cultural). Emprego das TICs. 

O aprobado está no 5, unha vez sumadas o 70% das probas e o 30% das observacións.


proba extraordinaria de setembro consistirá dos apartados:
        Gramática e vocabulario (Grammar & vocabulary)
        Comprensión oral (Listening)
        Comprensión lectora (Reading)

        Expresión escrita (Writing)                                                                                           

Non se avaliará o aspecto de expresión oral (Speaking) nin as lecturas programadas durante o cursoSe avliarán os contidos mínimos esixibles de cada nivel. Valoraráse só o exame e cada apartado terá un valor máximo de 10 puntos. A cualificación que se outorgará a partir da media aritmética das cualificacions acadadas en cada apartado, terase que puntuar un mínimo (2) en cada un dos apartados para poder aprobar.

En 2º de Bacharelato seguiremos os criterios xerais establecidos para os demais cursos en canto a valoración do traballo diario e a participación nas clases. Debido ás características especiais que ten este curso e a importancia que se pon en desenvolver as capacidades dos alumnos en canto á comprensión lectora e expresión escrita, estes aspectos serán dos máis importantes a valorar no momento da avaliación. As probas serán parecidas ás que se atoparán para o acceso á universidade.
A calificación de cada avaliación obterase a partir de:
1-     80% da calificación obterase da media de:
A proba de gramática e vocabulario. (10 puntos)
A proba de comprensión lectora (reading), comprensión oral (listening) e expresión escrita (writing), que se axustarán ao formato da proba de acceso á universidade. (10 puntos: 9, comprensión lectora e expresión escrita+ 1, comprensión oral.
Haberá que puntuar un mínimo en todas as destrezas: (2 sobre 10 en gramática-vocabulario. 1’5 sobre 6 no reading. 1 sobre 3 no writing. 0’2 sobre 1 en listening).
A media aritmética das dúas probas serán o 80% (8 puntos) da nota final.
2-     20% da calificación obterase de:
Asistencia ás clases, xustificación faltas asistencia, comportamento e actitude axeitados.
O traballo diario, interés e participación no aula. O uso do inglés como lingua vehicular de comunicación nas clases.
A entrega de redaccións, textos ou exercicios que o docente poderá propor con certa asiduidade.
O aprobado está no 5, unha vez sumadas o 80% (8) das probas e o 20% (2) das observacións.  
En setembro, valorarse só o exame que constará dos apartados gramatical e vocabulario, e proba de comprensión lectora, oral e expresión escrita axustados ao formato da proba de acceso á universidade, coas mesmas propocións de calificación. Haberá que puntuar un mínimo en todas as destrezas. A nota final será a media de ambas probas.


Tipoloxía de exercicios das probas.
Os tipos de exercicios que se propoñan nas probas de avaliación, sempre serán exercicios de modelos que xa se practicaran nas clases. Aquí citamos algúns modelos posibles según o tipo de proba.
 • Gramática-vocabulario (GRAMMAR-VOCABULARY): Exercicios específicos para comprobar que os contidos gramaticais e de vocabulario do trimestre son asimilados. Os exercicios sempre serán semellantes aos que foron traballados nas clases: Vocabulario: crucigramas, definicións para palabras concretas, palabras para ser definidas, antónimos, sinónimos, uso de vocabulario no seu contexto, traducción vocabulario castelán/galego-inglés e viceversa...
 • Gramática: Uso de tempos verbais, transformacións de estructuras gramaticais, preguntas para respostas dadas, respostar preguntas, completar diálogos, traducción de frases,...
 • Comprensión oral (LISTENING): Exercicios de comprensión oral dun texto ou conversa que se escoita, dictados. A comprensión comprobarase respostando a preguntas, elexindo unha resposta acertada (multiple choice) ou elexindo verdadeiro/falso e correxindo as resposta falsas (true/false). Valorarse especialmente a comprensión, aínda que a expresión non sexa gramaticalmente correcta.
 • Expresión oral (SPEAKING): Valorarase: 1) a capacidade do alumno para participar en diálogos relativos ás situacións comunicativas practicadas ao longo do trimestre, 2) a capacidade do alumno de manter unha conversa sobre temas tratados nas clases, sendo capaces de manifestar opinións, narrar, dar explicacións... e 3) a pronunciación, especialmente dos sons traballados ao longo do trimestre, e a entoación na lectura dun texto visto nas clases durante o trimestre. Nos niveis superiores a proba pode consistir nunha presentación ou na exposición oral dun tema cultural ou relacionado coas materias CLIL (música, tecnoloxía e/ou educación física) e/ou descripción de fotografías.
 • Comprensión escrita (READING): Avaliarase por medio de distintos tipos de textos que traten temas vistos ao longo do trimestre con diferentes tipos de exercicios de comprensión e os controles de lectura das novelas propostas según os cursos. A comprensión comprobarase respostando a preguntas, elexindo unha resposta acertada (multiple choice) ou elexindo verdadeiro/falso e correxindo as resposta falsas (true/false). Valorarse especialmente a comprensión, aínda que a expresión non sexa gramaticalmente correcta.
 • Expresión escrita (WRITING): Exercicios de redacción ou comentario escrito sobre temas traballados no trimestre. Aquí valorarse a organización axeitada do texto en párrafos, uso de conectores, uso apropiado de vocabulario, correción gramatical e ortográfica, contido en función de cada nivel/curso.

HELP FOR ENGLISH EXAMS.
Remember that an English exam is all written in English and you must answer it all in English, too.

Check that you understand the different possible questions:

- READ THE TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS.
- ANSWER THE QUESTIONS WITH COMPLETE ANSWERS.
- LISTEN TO THE CONVERSATION AND ANSWER THE QUESTIONS.
- CHOOSE THE CORRECT ANSWER.
- UNDERLINE
- MATCH
- TRANSLATE
- COMPLETE
- FILL THE GAPS
- PUT IN ORDER
- ORDER

Next to each question you’ll see something like this:

[8 marks / 1 each] or [1 mark / 0'2 each]

It is the points you get for the complete correct exercise and how many points you get for each entry (sentence/word) in the exercise.


ALWAYS CHECK YOUR WORK.
Whenever we have to hand in projects or homework or exams, remember TO CHECK YOUR WORK.
Check the list below every time before you hand in your work, project, writing, exam...MISTAKE CORRECTION CODE.

Video sample oral exam:WRITINGS. BAREMO CORRECCIÓN.
CORRECTION & ASSESMENT CRITERIA FOR WRITINGS
ADEQUACY
COHERENCE
GRAMMAR
VOCABULARY
A – 2'5 points
Very well fulfilled task
- Fulfilled extension
- All items are dealt with
- Relevant content
- Appropriate register
- Matches demanded text type & layout
A – 2'5 points
Very well fulfilled task
- Info well structured in sentences & paragraphs
- Connectors & reference correctly used
- Correct punctuation
A – 2'5 points
Very well fulfilled task
- Accurate control of grammatical structures
- Correct spelling
A – 2'5 points
Very well fulfilled task
- Accurate & varied use of vocabulary
B – 2 points
Well fulfilled task
- Fulfilled extension
- At least 75% of items are dealt with
- Relevant content
- Uncertainty in register that doesn't compromise general adequacy
B – 2 points
Well fulfilled task
- In general, the text can be fluently read
- Well structured info
- Connectors are correctly used but without variety
- Punctuation doesn't show great disorder
B – 2 points
Well fulfilled task
- Accurate control of grammar with occasional morpho/syntactical mistakes
that don't compromise
understanding
- Spelling is reasonably correct
B – 2 points
Well fulfilled task
- Accurate vocabulary with few mistakes
- Varied vocabulary though sometimes repeating words or using roundabouts
C- 1'5 points
Sufficiently fulfilled task
- Extension is shorter or longer than required
- Less than 75% of items are dealt with
- Content is occasionally not very relevant
- Inadequate text layout
- Frequent uncertainty in register use
C- 1'5 points
Sufficiently fulfilled task
- Info is incorrectly structured though coherence problems don't compromise communication
- Innaccurate use of connectors
- Inadequate punctuation
C- 1'5 points
Sufficiently fulfilled task
- Grammar control is accurate for level but the text shows frequent morpho/syntactical mistakes
C- 1'5 points
Sufficiently fulfilled task
- Accurate vocabulary for level & varied
- Showing some mistakes & some inaccuracy though enough to fulfill expected communication functions
D- 1 point
D- 1 point
D- 1 point
D- 1 point
E- 0'5 points
Doesn't fulfill task successfully
- Very short or too long in extension
- Less than 50% of items are dealt with
- Inaccurate or inadequate info
- Inappropriate text type or layout
- Inappropriate register
E- 0'5 points
Doesn't fulfill task successfully
- Info isn't structured
- Coherence problems compromise communication
- Few or incorrect connectors
- Inadequate punctuation

E- 0'5 points
Doesn't fulfill task successfully
- With constant morpho/syntactical or spelling mistakes that compromises understanding
E- 0'5 points
Doesn't fulfill task successfully
- Showing very basic, repetitive, incorrect or inaccurate vocabulary
- Inadequate to fulfill expected communication functions
E- 0 points
Task isn't fulfilled
- Inadequate to be assessed
illegible or completely irrlevant
E- 0 points
Task isn't fulfilled
- Inadequate to be assessed
illegible or completely irrlevant
E- 0 points
Task isn't fulfilled
- Inadequate to be assessed
illegible or completely irrlevant
E- 0 points
Task isn't fulfilled
- Inadequate to be assessed
illegible or completely irrlevant
Equivalencia do mesmo baremo ao galego:

SPEAKINGS. BAREMO CORRECCIÓN.
CORRECTION & ASSESMENT CRITERIA FOR SPEAKINGS

ORAL CONVERSATION/PRESENTATION RUBRIC
Fluency & communicative ability
Pronunciation
Accuracy, grammar & vocabulary
Content
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2
0 1 2
How positively the student contributes to the conversation. Suitable speed, pauses & discourse strategies.
Effort made to use correct stress, rhythm & intonation.
How appropriate the student's grammar is. Use of vocabulary learned & related to the topic.
Topìc elaboration, organization, coherence & cohesion.

Equivalencia do mesmo baremo ao galego:
Rúbrica de probas orais (conversas/presentacións)
Fluidez e habilidade comunicativa
Pronunciación
Precisión, gramática e vocabulario
Contido
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2
0 1 2
Como o alumno contribúe positivamente á conversa. Velocidade, pausas e estratexias de discurso axeitados.
Esforzo feito no uso de énfasis, entonación e ritmo axeitados.
Uso da gramática axeitada por parte do alumno. Uso de vocabulario aprendido e apropiado ao tema.
Elaboración, organización, coherencia e cohesión do tema.

BAREMO PARA A CORRECCIÓN DE EXAMES ORAIS

Os exames constan de:
 1. a lectura dun texto dos libros de texto traballados ao longo do trimestre/curso.
 2. a exposición oral dun diálogo nunha das situacións-funcións vistas ao longo do trimestre. Valorarase a orixinalidade e non ser unha mera repetición dun diálogo do libro.
 3. repostar a dúas (o máis, dependendo da eficacia do alumno) preguntas tipo sobre temas tratados durante o trimestre. (No segundo ciclo de ESO, este apartado pode sustituirse por presentación de traballos orais sobre un tema).

Posible baremación das probas.
1) Lectura dun texto. (4 puntos)
- Pronunciación (3 puntos): 3-Perfecta / 2- Efectiva / 1- Comprensible, sen grandes erros / 0'5- Con erros que non afectan á comprensión / 0'25- con erros que afectan á comprensión / 0- Incomprensible
- Entoación fluidez (1 punto): 1- Perfecta / 0'75-Efectiva / 0'5- Básica / 0'25-Pobre / 0- Mala
- Diálogo. (3 puntos)
- Pronunciación (1 punto)
- Entoación-fluidez (1 punto)
- Contenido, vocabulario, risco (1 punto) 1- Vocabulario e expresións ricas e variadas. Gramática perfecta. Orixinalidade. Arríscase. 0'75- Vocabulario correcto. Gramática correcta. / 0'5- Vocabulario e gramática básicas. / 0'25- Con erros pero non incomprensible. / 0- Incorrecto. Incomprensible.
- Preguntas-conversación. (3 puntos. 1'5 cada pregunta / 3 a presentación)
- Pronunciación (0'5)
- Contido, vocabulario, risco (1 punto): 1- Respostas completas. Vocabulario e expresións ricas e variadas. Gramática perfecta. Orixinalidade. Arríscase. / 0'75- Respostas correctas. Vocabulario correcto. Gramática correcta. / 0'5- Contesta a todo. Vocabulario e gramática básicas. / 0'25- Contesta con erros. / 0- Responde con monosílabos ou non contesta.
En caso de presentacións (3 puntos pola presentación en conxunto puntuado como nos diálogos: pronunciación (1 punto)+entoación-fluidez (1 punto)+contido-vocabulario-risco (1 punto).

TIPS TO IMPROVE:
- YOUR PRONUNCIATION & SPEAKING SKILLS:

Here some tips and advice to become a fluent English speaker.
- YOUR READING SKILLS:
- YOUR LISTENING SKILLS:
f you have problems to understand what you listen in English, here are some tips to improve your listening skills in English:
VIDEO:

EXAME DE SELECTIVIDADE.
Modelo de proba e criterios de avaliación.
Question 1. (1 punto) 
Esta pregunta será puntuada segundo os seguintes criterios: 
1. O alumno identificou as ideas principais do texto e resumiunas sen incluír información 
secundaria ou anecdótica (de 0 a 0.75 puntos). 
2. O alumno expresou estas ideas en aproximadamente 50 palabras, sen copiar literalmente do texto, con coherencia, claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico axeitado ao tema (de 0 a 0.25 puntos). 

Question 2. (1 punto; 0.25 por cada palabra/ expresión correcta) 
Buscar sinónimos no texto a palabras ou expresións dadas.

Question 3. (4 x 0.5 = 2 puntos). 
Transformación dunha parte ou o total dunha frase tirada do texto noutras palabras para que signifique o mesmo. Constará de catro partes, cunha puntuación de 0,5 punto para cada parte. Cada transformación implica o uso e coñecemento dalgunha estructura gramatical.

Question 4. (2 x 1= 2 puntos) 
Esta pregunta avalía a comprensión de detalle do texto e a capacidade do alumnado para 
expresar as ideas aí contidas nas súas propias palabras. Aínda que na contestación non será necesario que se repita o enunciado da pregunta, en ningún caso se poderá contestar con respostas curtas de tipo “Yes, he does” ou “No, they haven’t”. Esta pregunta formularase con dous apartados. Cada un deles valerá 1 punto e avaliarase segundo os seguintes criterios: 
1. O alumnado comprendeu a pregunta que se lle formulou e a súa contestación é axeitada e relevante (de 0 a 0.75 puntos). 
2. O alumnado expresou as súas ideas sen copiar literalmente do texto, con coherencia, 
claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico axeitado ao tema (de 0 a 0,25 
puntos). 

Question 5. (3 puntos)
Esta pregunta pretende avaliar a capacidade comunicativa do alumnado no ámbito da produción escrita. A nota final (máximo 3 puntos) outorgarase segundo a medida na que o alumnado cumpra os seguintes parámetros; cada un deles puntuarase de 0 a 0.5 puntos : 
a) Alcance: o alumnado aborda adecuadamente o tema proposto. Sabe comunicar as ideas que quere transmitir utilizando unha considerable variedade de recursos. Sabe utilizar o rexistro lingüístico adecuado á situación. 
b) Riqueza e control do vocabulario. 
c) Corrección gramatical: O alumnado ten un repertorio básico de elementos lingüísticos e de estratexias que lle permiten abordar o tema con comodidade. Non comete erros gramaticais básicos, como, por exemplo, omitir ou suxeito diante dun verbo, omitir o -s dá 3ª persoa do singular do Presente Habitual (he writeS), utilizar adxectivos en plural, usar incorrectamente os adxectivos posesivos e demostrativos, non dominar os tempos verbais e outros. 
d) Fluidez: O alumnado posúe un dominio da lingua inglesa adecuado e suficiente para evitar cortes na comunicación ou malentendidos. 
e) Cohesión:. O alumnado utiliza adecuadamente os conectores e demais medios de cohesión. 
f) Coherencia: O alumnado é capaz de organizar as súas ideas para redactar un texto coherente e ben estruturado

TOTAL = 9 puntos. 
Segunda parte: LISTENING TEST (1 punto) 

This site is used with a non-profit educational purpose only. If you find content (photo/video...) you think shouldn't have been included here, please tell me so I can delete it. Thanks.

Blog labels / Tabs

'-ED' '-ING' 'S 1ºBac 1ºESO 2ºBac 2ºESO 3ºESO 4ºESO A(N) Abbreviations Ability Accents Adjectives Ads Adverbs Advicing Agreeing Alphabet Altkönigschule Animals Animation Anniversaries Antonyms Apologizing AprilFool Art Articles Aux.Verbs Basics BE Behaviour BlackFriday Blog Body BonfireNight BrE/AmE Bullying Business BY Carnival Causative Celebration Christmas CINEMA ClassActivity ClassrooManagement ClassroomLanguage Collocations Colours Commitment Communicating Comparatives Competition Compounds Conditionals Confusing Connectors ContinuousTenses Contractions ConversationAssist Cooking Coronavirus Coruña Cosmos Countability Culture Curiosities CW Date Day Demonstratives Derivation Descriptions Design Determiners Directions DO Emails EngDepActivities EngEvolution EnglishWeek Environment EW19 Exams Exclamations FalseFriends Family Feelings Films Food Formal FrequencyAdvs Fun Functions Furniture Future Galicia Game Gastronomy Gender Genitive Geography GET GO Graduation Grammar Greetings Halloween HandwritingHistory Harassment HAVE Health Help tips Heritage History Home Homographs Homophones Horoscopes HumanRights Hygiene ICT Idioms Imperative Infinitive Info Informal Instruments Interjections Internet Introducing Inviting Ireland IrregularVerbs Jobs Karaoke Kron19 LanguageLearning Leisure Letterwriting LIKE Listening Literature London MAKE Maps Maths Media MindMap Mistakes ModalVerbs Money Music MusicProject NaturalDisasters Nature Negative News Numbers Nürn10/11 Nürn12 Nürn14 Nürn18 Obit Obligation Offering Onomatopoeias Opinions Passive Past Peace Penpals PerfectTenses Permission Personality Phoning Photography PhrasalVerbs Pioneers Plurals Poetry Politeness Politics Poll Possessive Possibility Practice Preference Prefix Prepositions Present PresentPerfect Press Prohibition Projects Promising Pronouns Pronunciation Punctuation QTags Qualifications Quantifiers QuestionMaking Questionnaire Quiz Qwords RD25Years Reading Recipes Relatives ReportedSpeech Requesting Routines Royals Scholarships SchoolActivities Science Senses Shopping Slang Slide Smileys Speaking Spelling Sport SportProject St.Patrick Storytelling Strategies StudentExchange StudentPics StudentRecipes Suffix Suffragette Suggestions Symbols Synonyms Teaching Technology Terrorism Thanksgiving THE THE SEA Theatre Time Tools Traditions Translation Travel Tribute TrinityExams TV UK USA UsedTo Valentine Vehicles Verbs VerbTenses Videos Vocabulary vs Wales Wearing Weather Willstätter Wishing Women WordOrder Writing

PHONEMIC CHART

PHONEMIC CHART
Practice pronunciation

FIND OUT YOUR ENGLISH LEVEL

FIND OUT YOUR ENGLISH LEVEL
Click on image to do the test

AN APP TO LEARN ENGLISH

WRITING PRACTICE

English pronunciation

English pronunciation
Voice me: give voice to a text you write

AUTHENTIC SPEAKING PRACTICE

AUTHENTIC SPEAKING PRACTICE
WeSpeke

Espazo ABALAR

Espazo ABALAR
Link

INCREDIBLE ENGLISH

Play the English Wizz

Play the English Wizz
Click on the photo, choose your level and have a go.

Play Face Match

Play the Quiz Show

Play SPIN & SPELL

Play SPIN & SPELL
Play spellings words

PLAY VERB MACHINE

CLICK TO MANY TV CHANNELS

CLICK TO MANY TV CHANNELS
Watch BBC, ITV & many more...

LEARN ENGLISH FROM FILMS

LEARN ENGLISH FROM FILMS
Speechyard

SCHOOL EMERGENCY RULES